Tornar a dalt

Atles de Resiliència

Resiliència Urbana

Un atles és una col·lecció sistemàtica de mapes que compilen una capitulació de diversos temes de coneixement sobre un territori concret.

A Barcelona disposem d'una gran quantitat d’informació territorialitzable sobre diferents aspectes de la ciutat que pel seu contingut es consideren d’interès general. L’Atles de resiliència pretén aplegar i fer accessible aquesta informació a través de la publicació de mapes d’índole diversa (resultats d’estudis orientats a la planificació o decisions estratègiques de ciutat, anàlisis de vulnerabilitats, iniciatives de recopilació d’informació amb objectius més aviat descriptius...) que ajudin a millorar el coneixement que tenim sobre la nostra ciutat, i que alhora puguin servir com a base de d'estudis futurs.

Canvi climàtic

Dins aquest apartat podeu consultar els mapes de l’Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona, agrupats per capítols.

L’estudi, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de Barcelona Regional i el Servei Meteorològic de Catalunya i enllestit el 2017, ha permès per primer cop disposar d’escenaris climàtics de futur a escala local de la nostra ciutat i analitzar de quina manera ens afectaran, i ha esdevingut així una informació clau per identificar i prioritzar les línies d’acció del Pla Clima.

Podeu consultar els documents complets de l’Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona al web del Pla Clima.

El canvi climàtic a Barcelona

Calor

Inundabilitat urbana

Inundabilitat marítima

Cicle de l'aigua

Risc sobre les Infraestructures

RESCCUE

Resiliència per fer front al canvi climàtic en àrees urbanes


Dins aquest apartat podeu consultar les projeccions climàtiques i els mapes de riscs elaborats pel projecte europeu RESCCUE (Resilience to cope with Climate Change in Urban Areas).

L'Ajuntament de Barcelona, juntament amb BCASA i Foment de Ciutat, ha participat durant 4 anys (2016-2020) en aquest projecte, l'objectiu del qual és ajudar les ciutats a esdevenir més resilients davant els impactes derivats del canvi climàtic, especialment els relacionats amb l'aigua, i com aquests afecten els serveis urbans a nivell multisistèmic. Considerat com un dels primers projectes d'innovació i resiliència urbana finançats per la Comissió Europea, RESCCUE ha contribuït a millorar el coneixement de l’impacte del canvi climàtic a la nostra ciutat a través del desenvolupament de projeccions climàtiques -que han permès complementar i contrastar les tendències del canvi climàtic presentades al Pla Clima- i noves anàlisis de vulnerabilitats i avaluacions de riscs sobre els serveis, infraestructures i la població.

Projeccions climàtiques

Model inundació urbana

Afectació a vianants i vehícles

Afectació al trànsit

Afectació a la recollida de residus sòlids urbans

Afectació a les propietats

Afectació a la qualitat de l'aigua de bany

Habitatge

Garantir el dret a l’habitatge en una ciutat més resilient


L’accés a un habitatge digne, adequat i assequible representa un dels reptes que més preocupen la ciutat de Barcelona, a mesura que un volum creixent de població es troba en condició de vulnerabilitat.

Aquest capítol es basa en la convicció que garantir el dret a l’habitatge per a tothom representa un component imprescindible del camí cap a una ciutat més resilient als impactes socioeconòmics desencadenats per diferents crisis.

S’analitzen els principals aspectes i detonants de risc relacionats amb l’habitatge, proporcionant una visió global de les vulnerabilitats de la ciutat, amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre les àrees més crítiques que pugui contribuir a definir actuacions prioritàries per àmbits.

Tots els mapes han estat produïts com a part de la diagnosi de vulnerabilitats socioeconòmiques elaborada pel Departament de Resiliència Urbana, amb la col·laboració de Barcelona Regional, i acabada el 2020.

Inassequibilitat de l'habitatge

Exclusió Residencial

Espai públic

L’espai públic com a vector de resiliència urbana


Aquest apartat proporciona un estudi territorialitzat sobre la provisió, accessibilitat i qualitat dels espais públics de Barcelona, amb mirada transversal sobre la dimensió ambiental i sòcio-espacial de la resiliència.

En teixits urbans consolidats i compactes, l’espai públic té un paper clau per a suplir les mancances de l’habitatge i de l’esfera privada: proporcionant entorns hospitalaris, accessibles i inclusius per a tothom - independentment del seu gènere, edat i origen.

L’estudi proposa una visió multi-sectorial i territorialitzada sobre els riscos, que ens permeti definir àrees d’intervenció prioritàries a l'espai públic; mentre que la desagregació dels resultats per grups demogràfics es basa en la convicció que una ciutat resilient ha de ser accessible i inclusiva en totes les etapes de la vida, en particular per aquells col·lectius més vulnerables i amb mobilitat reduïda – com els infants i la gent gran.

Tots els mapes han estat produïts pel Programa de Resiliència de Barcelona, amb la col·laboració de Barcelona Regional i finalitzats al 2020.

Contaminació Atmosfèrica

Contaminació Acústica

Avidesa Tèrmica

Cohesió Social

Mobilitat Quotidiana

Proximitat a espais verds

Pressió Turística