Tornar a dalt

Introducció


Per a l'estimació de danys directes tangibles causats per inundacions pluvials en zones urbanes, s’ha considerat l’impacte econòmic sobre les propietats i els vehicles, que són els béns més afectats segons les dades d’indemnitzacions proporcionades per la companyia espanyola Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que és l’entitat pública que dona cobertura a les pèrdues generades, entre altres, per fenòmens climàtics extrems.

L’avaluació dels danys immobiliaris s’ha fet seguint una metodologia basada en l’ús de corbes de danys, que mesuren els danys en funció del calat d’inundació. El primer pas ha consistit a transferir a l’interior de les propietats els calats d’aigua dels carrers que els envolten (provinents del model hidrodinàmic), partint d'uns coeficients d’estanqueïtat desenvolupats per a catorze usos del sòl (tipus de propietats) de Barcelona, i de l’eventual existència d’un graó a l’entrada de la propietat. Com a segon pas, es van avaluar els danys per inundacions causats sobre les propietats a partir de les corbes de danys específiques basades en els calats d’inundació dins els edificis, desenvolupades per als catorze tipus de propietat. A més, es proposa un calat màxim quan existeixen pisos inferiors, de manera que quan s’arriba a aquest nivell, únicament es produeix transferència d’aigua a nivells inferiors. S’han considerat diferents tipologies de propietats: sense soterrani, amb un soterrani i amb fins a dos soterranis. D'altra banda, es van considerar configuracions amb o sense pàrquing, ja que quan existeix aparcament, l’aigua accedeix des del pis superior, però també directament des del carrer, aspecte que es té en consideració també mitjançant les corbes dels coeficients d’estanqueïtat. El model s´implementa a través d’unes eines SIG per establir una profunditat d’aigua dins els edificis i calcular el dany corresponent.


Figura 1. Model conceptual per l’estimació dels danys per inundació sobre les propietats urbanes.


Pel que fa a l’avaluació de danys per a vehicles, s’ha implementat una metodologia innovadora que també es basa en el concepte de les corbes de dany. La metodologia intenta reduir la incertesa deguda a la mobilitat dels vehicles, proposant una ocupació vehicular heterogènia per a diverses zones de la ciutat basada en la informació proporcionada per fotografies aèries d’alta resolució. El primer pas és adaptar les corbes de danys per inundacions desenvolupades per USACE (U.S. Army Corps of Engineers, 2009) per a cinc tipus de vehicles al cas de Barcelona. Aquestes corbes es van convertir en una única corba de dany ponderada segons el percentatge de vehicles de cada tipologia existents a Barcelona, i també considerant-ne la depreciació segons informació estadística per tipus de vehicle i edat mitjana.

S’han obtingut mapes de danys directes tangibles causats per inundacions pluvials en zones urbanes tant per a propietats com per a vehicles, pels períodes de retorn T1, T10 i T100, i escenaris actual, futur i d’adaptació 1 i 2, amb el valor dels danys calculats agregats per a cada barri de la ciutat. En el cas del període de retorn T1, el valor dels danys és nul i per aquest motiu no es representen els plànols. Tampoc es representen els mapes de danys per a vehicles, ja que les diferències no són gaire representatives quant als barris afectats, i el valor dels danys provocats per inundació als vehicles són de l'ordre de deu vegades inferiors als danys provocats a les propietats.

Àrees de risc


Aquests mapes mostren com els barris més afectats per danys a les propietats són el Raval, el Parc i la Llacuna del Poblenou, Sant Andreu, Sant Antoni, l’Esquerra de l’Eixample, la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca, i que les futures pluges agreujades pel canvi climàtic empitjoren significativament la situació a diversos barris, principalment al centre de la ciutat.

Font: Elaboració pròpia a partir de PDISBA’19-RESCCUE Project


Com que les intensitats de les pluges futures són superiors a les actuals, el valor dels danys en propietats i vehicles de l’escenari futur és, en general, un 35% superior a l'estimat per a l'escenari actual. Aquesta diferència suposa el cost (amb relació als danys directes tangibles) potencial de no actuar davant el canvi climàtic.


Figura 2. Increment del valor dels danys (en %) a propietats i vehicles per efecte de les inundacions a la ciutat de Barcelona previst pel canvi climàtic i per als períodes de retorn més significatius.

Adaptació


Per avaluar l'eficiència de les mesures implantades als escenaris d’adaptació 1 i 2, s'ha considerat la reducció de danys tangibles a les propietats i vehicles que es produeix en comparar els resultats d’aquests dos escenaris d’adaptació amb els obtinguts de l’escenari futur amb canvi climàtic (BAU). L’escenari d’adaptació 1 (implementació de només sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) a tot Barcelona) proporciona entre un 90% i un 70% de reducció del valor dels danys a propietats i entre un 40% i un 20% dels danys a vehicles, mentre que la implementació conjunta de SUDS i mesures estructurals (escenari d’adaptació 2) eliminaria pràcticament la totalitat dels danys.

Font: Elaboració pròpia a partir de PDISBA’19-RESCCUE Project


Als gràfics i taules associades següents es resumeixen els resultats obtinguts, i es pot observar l’evolució de l’estimació dels danys per inundació urbana a les propietats i els vehicles de la ciutat de Barcelona per a l’escenari actual, futur, d’adaptació 1 i 2, i els períodes de retorn de 10 i 100 anys.


Figura 3. Valor dels danys (en M€) a propietats i vehicles per efecte de les inundacions a la ciutat de Barcelona per l’escenari actual, futur, d’adaptació 1 i 2 i per als períodes de retorn més significatius.


Figura 4. Decreixement del valor dels danys (en %) a propietats i vehicles per efecte de les inundacions a la ciutat de Barcelona com a resultat de les mesures implantades als escenaris d’adaptació 1 i 2 per als períodes de retorn més significatius.

Per consultar l'estudi complert, fes click AQUÍ.

Per a més informació del projecte RESCCUE Visit RESCCUE

nt.match(/Trident.*rv\:11\./)) { $('html').addClass('ie11'); }